Selecteer een pagina

PS. Fiscaal Advies

Jouw Fiscale Partner

Actueel

Onze selectie uit de fiscale voorstellen voor 2023. Let op: dit zijn nog vóórstellen!

Bijgewerkt op 18 oktober 2022

Zelfstandigenaftrek wordt gereduceerd tot symbolisch bedrag

De zelfstandigenaftrek gaat zo goed als verdwijnen. Deze gaat van € 6.310 euro in 2022 stapsgewijs naar 900 euro in 2027. De startersaftrek blijft in stand.

 

Vennootschapsbelasting: hogere tarieven

Het lage tarief van de vennootschapsbelasting stijgt volgend jaar van 15 procent naar 19 procent. Bovendien wordt de schijf voor dit lage tarief verkort van € 395.000 naar € 200.000 winst. Hierdoor betaalt een onderneming eerder het hoge tarief van 25,8 procent.

 

Overdrachtsbelasting naar 10,4%

Het kabinet wil de overdrachtsbelasting voor beleggingswoningen en bedrijfspanden met ingang van 2023 verhogen van 8% naar 10,4%. Woningen voor eigen bewoning blijven onder het tarief van 2% vallen en voor starterswoningen geldt nog steeds 0%.

 

Geen btw meer op zonnepanelen

Volgend jaar is de levering en installatie van zonnepanelen belast met 0% btw. Het moet dan gaan om panelen die worden geïnstalleerd op woningen of daar heel vlakbij. Panelen op bedrijfsgebouwen blijven belast met btw.

 

Box 3

 

Nieuw stelsel vanaf 2026

Pas vanaf 2026 komt er een heel nieuw box 3 stelsel. In het nieuwe stelsel zal belasting worden geheven op basis van het werkelijke rendement, zoals rente, beleggingsinkomen en waardeveranderingen.

Besluit rechtsherstel box 3

Tot die tijd moeten we het doen met de tijdelijke regeling die is ingevoerd naar aanleiding van het Kerstarrest van 24 december 2021. In dit arrest werd het box 3 systeem door de Hoge Raad buiten werking gesteld. Voor spaarders was dit goed nieuws.

Aanpassingen in 2023

Met ingang van 2023 wordt het heffingvrije vermogen verhoogd naar € 57.000 (€ 114.000 voor fiscale partners). 

Het tarief in box 3 wordt stapsgewijs verhoogd naar 34%. In 2023 is het tarief 32% (1% verhoging).

Vóór peildatum 1 januari beleggingen verkopen!

De tijdelijke regeling lokt uit om voor 1 januari 2023 beleggingen liquide te maken, tijdelijk op een spaarrekening te zetten en later weer te beleggen. Spaargeld wordt immers niet belast in box 3. Kamerleden hebben hun zorgen al geuit over deze peildatumarbitrage. 

 

Onbelaste reiskostenvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding voor werknemers en ondernemers gaat omhoog naar 21 cent per kilometer in 2023.

 

Afschaffing oudedagsreserve (FOR) voor ondernemers

Belasting uitstellen/besparen door een FOR op te bouwen is vanaf 1 januari 2023 niet meer mogelijk. Bestaande oudedagsreserves blijven gewoon in stand en zullen worden uitgefaseerd met een overgangsregeling.

 

Gebruikelijk loon voor DGA’s: afschaffing marge van 25%

Het loon van een DGA moet minimaal gelijk zijn aan het loon van iemand met de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Daarbij mag je rekening houden met een marge van 25%. Stel: meest vergelijkbaar is een loon van € 100.000, dan moet het DGA loon minimaal € 75.000 bedragen. Het voorstel is om deze marge af te schaffen. Het verplichte loon in het voorbeeld wordt dan € 100.000.

 

Werkkostenregeling: eenmalige verhoging naar 3%

Onder de werkkostenregeling mogen werkgevers belastingvrije vergoedingen verstrekken aan werknemers. Het kabinet wil de werkkostenregeling in 2023 nu eenmalig uitbreiden naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom (motie van wijziging).

Geen aftrek meer voor zeer hoge giften

Voor de periodieke giften wordt een maximum voorgesteld van € 250.000 per huishouden.

 

Afschaffing BPM vrijstelling voor bestelauto’s

Het is de bedoeling om de BPM vrijstelling voor bestelauto’s met ingang van 1 januari 2025 af te schaffen.

 

Afschaffing van de middelingsregeling

Middeling is een manier om inkomstenbelasting terug te krijgen door de belasting te herrekenen naar het gemiddelde inkomen van 3 jaar. De belasting over een piekjaar (bijvoorbeeld door een afkoopsom) wordt hierdoor gedempt. De regeling wordt echter afgeschaft per 2023. Het laatste middelingstijdvak is 2022-2023-2024.

De middelingsregeling bestaat al ruim 120 jaar. In slechts 15% van de gevallen waarin deze kan worden benut, gebeurt dat ook, aldus het evaluatierapport. Dat is de reden om de regeling af te schaffen.

Box 2 (aanmerkelijk belang)

Het tarief in box 2 bedraagt nu nog 26,9%. Per 2024 komen er twee schijven: een eerste schijf van 24,5% voor winstuitkeringen tot € 67.000 en een tweede schijf van 31% voor alles daarboven. In 2023 verandert er nog niets en blijft het tarief 26,9%. 

 

Excessief lenen van eigen BV

Wanneer een schuld bij de eigen BV(’s) hoger is dan € 700.000, zal het meerdere worden belast als winstuitdeling (box 2). Dit gaat gelden vanaf 31 december 2023. Uitgezonderd zijn onder voorwaarden eigenwoningschulden.

 

Bedrijfsopvolgingsregelingen

De bedrijfsopvolgingsregelingen zorgen voor een aantrekkelijke vrijstelling van erf- en schenkbelasting en een doorschuiven van inkomstenbelasting (box 2) (BOF/BOR/DSR). De houdbaarheid van deze regelingen staat al lange tijd onder druk, maar in het belastingplan staan geen wijzigingen. 

Wel moeten we er rekening mee houden dat verhuurd vastgoed in de toekomst standaard als beleggingsvermogen zal worden aangemerkt en daardoor buiten de vrijstellingen gaat vallen. We gaan ervan uit dat dit nog niet per 1 januari 2023 het geval zijn.

 

Afbouw hypotheekrenteaftrek eigen woning

In 2023 wordt de laatste aftrekverlaging voor hypotheekrente doorgevoerd. De rente is dan nog maar aftrekbaar tegen het tarief in de eerste inkomstenbelastingschijf (36,93%). 

Door deze aanpassing en door de lagere hypotheekrentes zien we dat veel huizenbezitters een te hoge maandelijkse teruggaaf ontvangen.

 

Einde jubelton voor de eigen woning

De jubelton (of woonschenkvrijstelling) werd ooit ingevoerd om de woningmarkt weer op stoom te krijgen. Deze wordt afgeschaft in 2024 en afgebouwd in 2023. 

In 2022 kan er nog belastingvrij worden geschonken aan gelukkigen (tot 40 jaar): max. € 106.671.

Vanaf 2023 nog maar € 28.947. 

En vanaf 2024 dus € 0.

 

Verhoging waarde beleggingspanden in box 3

Beleggingspanden zullen in 2023 zwaarder worden belast. Door een aanpassing van de leegwaarderatio (een korting op de WOZ-waarde) zullen door particulieren verhuurde panden namelijk hoger worden gewaardeerd in box 3. Deze aanpassing werkt ook door naar de erf- en schenkbelasting.

 

Privé-bijtelling elektrische auto

 De bijtelling in de loon- en inkomstenbelasting voor nieuwe elektrische auto’s (tenaamstelling 2023) gaat omhoog als de catalogusprijs hoger is dan € 30.000. De lage bijtelling van 16% blijft ook in 2023 nog van toepassing, maar alleen over de eerste € 30.000 van de cataloguswaarde in plaats van de eerste € 35.000 (2022). Daarboven blijft de bijtelling 22%.

 

DISCLAIMER
In dit nieuwsverzicht verstrekken wij algemene informatie die bij ons bekend is op de datum van publicatie op deze website. Het is geen fiscaal/juridisch advies voor jouw concrete situatie: elke situatie is uniek en advies is maatwerk. De inhoud is met zorg samengesteld mede op basis van informatie van derden. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie.
 

Kunnen wij je helpen?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

PS. Fiscaal Advies - Wielekescamp 26 - 6905 CK Zevenaar - info@psfiscaaladvies.nl06 53997813