Selecteer een pagina

PS. Fiscaal Advies

Úw Fiscale Partner

Actueel

Check regelmatig deze website voor actuele fiscale informatie en tips

Bijgewerkt op 13 december 2023

13 december 2023

Dividend uitkeren in 2023? 

Het inkomstenbelastingtarief in box 2 voor dividenduitkeringen van uw eigen BV is in 2023 nog 26,9%. In 2024 gaat dat veranderen: tot € 67.000 geldt een tarief van 24,5% en daarboven 33%.

De timing van een dividenduitkering is dus belangrijk!

Met lagere dividenduitkeringen kunt u beter wachten tot 2024. Als u een partner heeft kunt u tot € 134.000 gebruik maken van een lager tarief dan in 2023 wat een nettovoordeel van € 3.216 oplevert.

31 oktober 2023

Versneld afschrijven in 2023 (eenmalige regeling) 

Alleen in 2023 geldt een eenmalige regeling voor versneld afschrijven: u mag maximaal de helft van de investering in een bedrijfsmiddel in één keer afschrijven. De jaren erna schrijft u af volgende de normale regels. Let op: er gelden voorwaarden, gebouwen en personenauto’s komen bijvoorbeeld niet in aanmerking voor de regeling. Laat uw adviseur beoordelen of versneld afschrijven in uw situatie voordelig is.

Subsidieregeling voor elektrische bestelauto’s  

Het budget voor 2023 is al vergeven, maar de nieuwe aanvraagronde start op 9 januari 2024 om 09.00 uur. Heeft u investeringsplannen voor een elektrische bestelauto, dan kan het zinvol zijn om te wachten tot begin volgend jaar.

20 september 2023

Prinsjesdag Belastingplan 2024 

We pikken een paar fiscale maatregelingen uit het Belastingplan 2024, dat op 19 september 2023 is aangekondigd.

Verlaging mkb-winstvrijstelling

Door verlaging van de zelfstandigenaftrek werd zelfstandig ondernemerschap al wat onaantrekkelijker. Nu komt daar een verlaging van de mkb-winstvrijstelling bij. Deze wordt verlaagd van 14 procent naar 12,7 procent.

Afschrijving gebouwen

Het plan is om het afschrijven op gebouwen voor ondernemers te beperken tot de WOZ-waarde. Het maakt daarbij niet uit of de gebouwen in eigen gebruik zijn of verhuurd.

Bedrijfsopvolgingsregelingen

De bedrijfsopvolgingsregelingen zorgen voor een aantrekkelijke vrijstelling van erf- en schenkbelasting en een doorschuiven van inkomstenbelasting (box 2) (BOF/BOR/DSR). De houdbaarheid van deze regelingen staat al lange tijd onder druk, en in het belastingplan worden nu negen wijzigingen aangekondigd.

Zo wordt de wordt de 100%-vrijstelling voor de erf- en schenkbelasting per 2025 verhoogd naar 1,5 miljoen euro (nu: 1.205.871 euro). Echter, de vrijstelling van 83 procent boven dit bedrag wordt verlaagd naar 70 procent. De eis dat de degene die het bedrijf overneemt drie jaar in dienst moet zijn, gaat vervallen.

4 september 2023

Vraag buitenlandse btw op tijd terug: voor 30 september 

Heeft u als ondernemer in 2022 btw betaald in andere EU-landen, dan kunt u deze btw terugvragen. U heeft daarvoor nog tot 30 september 2023 de tijd.

De teruggaafprocedure voor buitenlandse btw loopt via het portaal van de Nederlandse belastingdienst. U heeft hiervoor speciale inloggegevens nodig die u kunt aanvragen als u deze niet (meer) heeft.

Box 3 heffing op basis van werkelijk rendement nog helemaal niet zeker, net zo min als de ingangsdatum van 2026

Het leek een uitgemaakte zaak: vanaf 2026 zou er een nieuw box 3 stelsel komen waarin belasting wordt geheven op basis van het werkelijke rendement, zoals rente, beleggingsinkomen en waardeveranderingen. Maar dit blijkt nog niet zo zeker te zijn: in een brief aan de Tweede Kamer houdt staatssecretaris Van Rij de deur nadrukkelijk open naar een nieuwe forfaitaire box 3-heffing, een verbeterde variant.

Van Rij (22 maart 2023 interview NRC): het nieuwe box 3-stelsel kan pas ingaan op 1 januari 2027. De huidige geplande invoeringsdatum van 1 januari 2026 is praktisch niet haalbaar.  

Belastingrente in de vennootschapsbelasting blijft voorlopig 8%

Het leek er even op dat de belastingdienst vanaf 1 maart 2023 10,5% rente zou gaan berekenen (alleen voor de vennootschapsbelasting) maar dat gaat niet door. Het hele rentetarievenbeleid zal opnieuw worden bekeken door het ministerie. 

Een rente van 8% is natuurlijk al erg hoog. Overleg daarom tijdig met uw adviseur om de voorlopige aanslag over 2022 op de juiste hoogte vast te stellen.

Dit aanpassingsverzoek moet zijn ingediend voor 1 mei 2023. Als de definitieve aangifte is verzonden voor 1 juni 2023 wordt ook geen belastingrente berekend. Ook voor oudere jaren is het mogelijk een (aanvullende) voorlopige aanslag aan te vragen. 

Melding uitbetaling van bedragen derden: voor 1-2-2023 

Een bedrijf is verplicht om betalingen aan derden te melden bij de belastingdienst. Dit geldt bijvoorbeeld voor ZZP’ers die u inhuurt en die voor de btw onder de KOR vallen. Melding moet officieel voor 1 februari 2023 over het jaar 2022. Bedrijven zonder loonheffingennummer hoeven niet uit eigen beweging te melden.

De melding kan worden gedaan via de gegevensportaal van de belastingdienst. Die moet dan wel eerst geactiveerd worden. 

 

Box 3

Besluit rechtsherstel box 3

Tot en met 2025 moeten we het doen met de regeling die is ingevoerd als gevolg van het ‘Kerstarrest’ van 24 december 2021. In dit arrest werd het box 3 systeem door de Hoge Raad buiten werking gesteld. Voor spaarders was dit goed nieuws.

In de regeling t/m 2025 wordt op een nieuwe manier een forfaitair rendement berekend. Daarbij wordt gekeken naar de daadwerkelijk samenstelling van het vermogen (sparen, overige bezittingen en/of schulden).

Box 3 tarieven in 2023

De volgende percentages voor 2023 zijn (deels voorlopig) bekend:
– sparen 0,36%: voorlopig
– overige bezittingen 6,17%: definitief
– schulden 2,57%: voorlopig

De belastingdienst gaat deze percentages gebruiken bij het opleggen van de voorlopige aanslagen 2023.

In 2023 wordt het heffingvrije vermogen verhoogd naar € 57.000 (€ 114.000 voor fiscale partners). 

Het tarief in box 3 wordt stapsgewijs verhoogd naar 34%. In 2023 is het tarief 32% (1% verhoging).

Vóór peildatum 1 januari beleggingen verkopen!

De tijdelijke regeling lokt uit om voor 1 januari 2024 beleggingen liquide te maken, tijdelijk op een spaarrekening te zetten en later weer te beleggen. Er is een maatregel om deze ‘peildatumarbitrage’ tegen te gaan: het geld moet minimaal 3 maanden op de spaarrekening staan, dus plan dit goed. 

 

Verhoging waarde beleggingspanden in box 3

Beleggingspanden worden in 2023 zwaarder belast. Door een aanpassing van de leegwaarderatio (een korting op de WOZ-waarde) worden verhuurde panden namelijk hoger gewaardeerd in box 3. Deze aanpassing werkt ook door naar de erf- en schenkbelasting. Woningen met een tijdelijk huurcontract komen helemaal niet meer in aanmerking voor de leegwaarderatio. 

 

Einde woningschenkvrijstelling (€ 106.671) 

De woningschenkvrijstelling werd ooit ingevoerd om de woningmarkt weer op stoom te krijgen. Deze ‘jubelton’ wordt afgeschaft in 2024 en afgebouwd in 2023. 

In 2022 kan er nog belastingvrij worden geschonken aan gelukkigen (tot 40 jaar): max. € 106.671. Vanaf 2023 nog maar € 28.947. En vanaf 2024 dus € 0.

Tip: € 1 schenken

Wat moet u doen als uw kind pas in 2023 of 2024 een woning gaat kopen? Dan kunt u in 2022 bijvoorbeeld € 1 schenken met een beroep op de woningvrijstelling. Het restant schenkt u de jaren erna (spreidingsregeling). Voor de schenking van € 1 moet dan wel aangifte schenkbelasting worden gedaan om woningschenkvrijstelling officieel te kunnen claimen. 

Zelfstandigenaftrek wordt gereduceerd tot symbolisch bedrag

De zelfstandigenaftrek gaat zo goed als verdwijnen. Deze gaat van € 6.310 euro in 2022 stapsgewijs naar 900 euro in 2027. De startersaftrek blijft in stand.

 

Vennootschapsbelasting: hogere tarieven

Het lage tarief van de vennootschapsbelasting stijgt in 2023 van 15 procent naar 19 procent. Bovendien wordt de schijf voor dit lage tarief verkort van € 395.000 naar € 200.000 winst. Hierdoor betaalt een onderneming eerder het hoge tarief van 25,8 procent.

 

Overdrachtsbelasting naar 10,4%

De overdrachtsbelasting voor ‘beleggingswoningen’ en bedrijfspanden wordt met ingang van 2023 verhogen van 8% naar 10,4%. Woningen voor eigen bewoning blijven onder het tarief van 2% vallen. En voor starterswoningen (die aan de voorwaarden voldoen) geldt nog steeds 0%.

 

Geen btw meer op zonnepanelen

In 2023 is de levering en installatie van zonnepanelen belast met 0% btw. Het moet dan gaan om panelen die worden geïnstalleerd op woningen of daar heel vlakbij. Panelen op bedrijfsgebouwen blijven belast met btw.

Voor ondernemers met een eenmanszaak is het probleem van btw betalen over de stroom die zij terugleveren hiermee trouwens niet opgelost. 

 

Onbelaste reiskostenvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding voor werknemers en ondernemers gaat omhoog naar 21 cent per kilometer in 2023 en 22 cent in 2024.

 

Afschaffing oudedagsreserve (FOR) voor ondernemers

Belasting uitstellen/besparen door een FOR op te bouwen is vanaf 1 januari 2023 niet meer mogelijk. Bestaande oudedagsreserves blijven gewoon in stand en zullen worden uitgefaseerd met een overgangsregeling. Het kabinet gaat vrijwillige vrijval bekijken.

 

Gebruikelijk loon voor DGA’s: afschaffing marge van 25%

Het loon van een DGA moet minimaal gelijk zijn aan het loon van iemand met de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Daarbij mag je rekening houden met een marge van 25%. Stel: meest vergelijkbaar is een loon van € 100.000, dan moet het DGA loon minimaal € 75.000 bedragen. Het voorstel is om deze marge af te schaffen. Het verplichte loon in het voorbeeld wordt dan € 100.000.

 

Werkkostenregeling: eenmalige verhoging naar 3%

Onder de werkkostenregeling mogen werkgevers belastingvrije vergoedingen verstrekken aan werknemers. Het kabinet wil de werkkostenregeling in 2023 nu eenmalig uitbreiden naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom (motie van wijziging).

Geen aftrek meer voor zeer hoge giften

Voor de periodieke giften geldt per 2023 een maximumaftrek van € 250.000 per huishouden. Veel huishoudens kunnen met dit plafond prima uit de voeten.

 

Afschaffing BPM vrijstelling voor bestelauto’s

De BPM vrijstelling voor bestelauto’s wordt met ingang van 1 januari 2025 afgeschaft.

 

Afschaffing van de middelingsregeling

Middeling is een manier om inkomstenbelasting terug te krijgen door de belasting te herrekenen naar het gemiddelde inkomen van 3 jaar. De belasting over een piekjaar (bijvoorbeeld door een afkoopsom) wordt hierdoor gedempt. De regeling wordt echter afgeschaft per 2023. Het laatste middelingstijdvak is 2022-2023-2024.

De middelingsregeling bestaat al ruim 120 jaar. In slechts 15% van de gevallen waarin deze kan worden benut, gebeurt dat ook, aldus het evaluatierapport. Dat is de reden om de regeling af te schaffen.

Box 2 (aanmerkelijk belang)

Het tarief in box 2 bedraagt nu nog 26,9%. Per 2024 komen er twee schijven: een eerste schijf van 24,5% voor winstuitkeringen tot € 67.000 en een tweede schijf van 31% voor alles daarboven. In 2023 verandert er nog niets en blijft het tarief 26,9%. 

 

Excessief lenen van eigen BV

Wanneer een schuld bij de eigen BV(’s) hoger is dan € 700.000, zal het meerdere worden belast als fictieve winstuitdeling (box 2). Dit gaat gelden vanaf de eerste peildatum: op 31 december 2023. Uitgezonderd zijn onder voorwaarden eigenwoningschulden. 

 

Bedrijfsopvolgingsregelingen

De bedrijfsopvolgingsregelingen zorgen voor een aantrekkelijke vrijstelling van erf- en schenkbelasting en een doorschuiven van inkomstenbelasting (box 2) (BOF/BOR/DSR). De houdbaarheid van deze regelingen staat al lange tijd onder druk, maar in het belastingplan staan geen wijzigingen. 

Wel moeten we er rekening mee houden dat verhuurd vastgoed in de toekomst standaard als beleggingsvermogen zal worden aangemerkt en daardoor buiten de vrijstellingen gaat vallen. We gaan ervan uit dat dit nog niet per 1 januari 2023 het geval zijn.

 

Afbouw hypotheekrenteaftrek eigen woning

In 2023 wordt de laatste aftrekverlaging voor hypotheekrente doorgevoerd. De rente is dan nog maar aftrekbaar tegen het tarief in de eerste inkomstenbelastingschijf (36,93%). 

Door deze aanpassing en door de lagere hypotheekrentes zien we dat veel huizenbezitters een te hoge maandelijkse teruggaaf ontvangen. 

 

Privé-bijtelling elektrische auto

De bijtelling in de loon- en inkomstenbelasting voor nieuwe elektrische auto’s (tenaamstelling 2023) gaat omhoog als de catalogusprijs hoger is dan € 30.000. De lage bijtelling van 16% blijft ook in 2023 nog van toepassing, maar alleen over de eerste € 30.000 van de cataloguswaarde in plaats van de eerste € 35.000 (2022). Daarboven blijft de bijtelling 22%.

 

DISCLAIMER
In dit nieuwsverzicht verstrekken wij algemene informatie die bij ons bekend is op de datum van publicatie op deze website. Het is geen fiscaal/juridisch advies voor jouw concrete situatie: elke situatie is uniek en advies is maatwerk. De inhoud is met zorg samengesteld mede op basis van informatie van derden. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie.
 

Kunnen wij je helpen?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

PS. Fiscaal Advies - Mercurion 32 - 6903 PZ Zevenaar - info@psfiscaaladvies.nl06 53997813